VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE
  1. ChytDrazbu.cz (dále „Aplikace“) je unikátní webová aplikace vhodná pro všechny, kteří hledají nemovitost, tj. byt, dům nebo pozemek, na prodej v dražbě. Slouží k vyhledávání plánovaných dražeb nemovitostí na českých dražebních portálech, a to podle předem nastavených kritérií. Aplikace dokáže uživatele okamžitě informovat o tom, že v jím stanoveném regionu byla naplánována dražba nemovitosti, která splňuje uživatelem zadaná kritéria.
  2. My, společnost Chytbyt s.r.o., IČO: 08415668, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 318664 (dále „my“), vlastníme, provozujeme a zajišťujeme funkčnost Aplikace.
  3. Naše kontaktní údaje jsou následující:
   1. e‑mail: info@chytbyt.cz;
   2. adresa: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.
  4. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „Podmínky“) upravují právní vztahy vzniklé mezi Vámi, tj. uživateli Aplikace, a námi, a to na základě Vaší registrace v Aplikaci.
  5. Registraci v Aplikaci můžete provést jako spotřebitel i jako další osoba. Spotřebitelem jste za předpokladu, že s námi uzavřete Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání (dále „Spotřebitel“).
  6. Podmínky jsou jak pro nás, tak i pro Vás, závazné od okamžiku uzavření smlouvy mezi námi a Vámi (dále „Smlouva“). Průběh uzavření Smlouvy popisujeme níže.
  7. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  8. Upozorňujeme, že znění těchto Podmínek můžeme čas od času měnit. Taková změna ale nemá vliv na práva a povinnosti, které mezi námi vzniknou ještě před přijetím změn.
  9. Pokud se spolu v rámci Aplikace dohodneme na odlišné úpravě našich práv a povinností, než která jsou uvedena v těchto Podmínkách, má taková dohoda před těmito Podmínkami přednost.
  10. K užívání Aplikace je nutný přístup k síti internet a platné a funkční telefonní číslo.
 2. REGISTRACE – UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Uzavření Smlouvy probíhá následovně:
   1. po rozkliknutí tlačítka „Registrace“ v příslušném registračním formuláři Aplikace vyplníte požadované registrační údaje;
   2. abychom Vám mohli začít zasílat notifikace o plánovaných dražbách nemovitostí, potřebujeme znát Vaše jméno, příjmení a telefonní číslo. Telefonní číslo musíme ale nejdřív ověřit. Ověření probíhá následovně:
    1. v příslušném formuláři Aplikace vyplníte jméno, příjmení a telefonní číslo;
    2. po stisknutí tlačítka „OVĚŘIT ČÍSLO“ Vám zašleme ověřovací SMS;
    3. v příslušném formuláři Aplikace vyplníte ověřovací kód;
   3. stisknutím tlačítka „POKRAČOVAT“ se registrujete do Aplikace (dále „Registrace“). Tím zároveň potvrzujete, že jste se seznámili s těmito Podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů a že s nimi souhlasíte. Pro uzavření Smlouvy je nutná předchozí Registrace;
   4. před každou objednávkou členství nebo jeho prodloužení se prosím vždy seznamte s aktuálním znění Podmínek používání aplikace a zásadami ochrany osobních údajů, odesláním platby souhlasíte s aktuálním zněním Podmínek a zásad ochrany osobních údajů;
   5. uzavření Smlouvy probíhá prostřednictvím Vašeho registrovaného účtu, a to následovně:
    1. nejprve vyberete typ nemovitostí, o jejichž dražbu máte zájem (byt, dům, nebo pozemek);
    2. následně zvolíte, jestli máte zájem jen o celé nemovitosti nebo i spoluvlastnické podíly;
    3. poté zvolíte z mapy České republiky ty samosprávné kraje, v nichž si přejete dražby monitorovat, a v rámci těchto krajů dále konkrétní okresy;
    4. jako poslední zvolíte požadovanou maximální vyvolávací cenu nemovitosti;
    5. po kliknutí na tlačítko „Nastavit hlídání“ budete přesměrováni na stránku, kde si můžete zvolit své členství. Aplikace nabízí více variant členství, které se vzájemně liší svou cenou, délkou platnosti členství a případně i v jiných aspektech, které jsou u jednotlivých variant členství popsány;
    6. poté zvolíte jednu z nabízených variant členství stisknutím tlačítka „Aktivovat“ a budete přesměrování k platbě;
    7. zadáním platebních údajů a přijetím platby na náš účet je uzavřena Smlouva. Vezměte prosím na vědomí, že s plněním Smlouvy začneme teprve po připsání platby na náš účet.
  2. Veškeré údaje uvedené při Registraci, případně v jiných ujednáních nebo komunikaci mezi námi, považujeme za pravdivé a správné. Změny těchto údajů nám prosím bezodkladně oznamte. Neodpovídáme za jakoukoli škodu nebo komplikace způsobené tím, že nám sdělíte nepravdivé nebo nesprávné údaje. Pokud nám sdělením nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobíte újmu, zavazujete se nám ji nahradit.
  3. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy. Informace o tom, jak shromažďujeme a používáme Vaše osobní údaje, najdete zde.
  4. Registrací souhlasíte s uzavřením Smlouvy prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Náklady, které vynaložíte na Registraci (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.), hradíte sami. V souvislosti s Registrací nám nic neplatíte; neúčtujeme si žádné zvláštní poplatky.
  5. Po dokončení Registrace Vám umožníme Aplikaci užívat. Vy se tím zároveň zavazujete, že Aplikaci budete užívat v souladu s těmito Podmínkami.
 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. V Aplikaci uvádíme cenu při měsíčním, čtvrtletním nebo pololetním předplatném, případně další upřesňující informace k funkcionalitám Aplikace. Nejsme plátci DPH.
  2. Pokud Vám poskytneme slevy, není možné je mezi sebou kombinovat – pokud neurčíme jinak.
  3. Úhrada ceny probíhá následovně:
   1. zvolíte si druh předplatného a vyplníte e-mail pro zaslání faktury – pokud jste ho už v Aplikaci neuvedli;
   2. po zvolení druhu předplatného budete automaticky přesměrováni na platební bránu ComGate.
   3. po zvolení druhu předplatného budete automaticky přesměrováni na platební bránu ComGate – jedinou platební metodou je platba kartou.
    1. Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s., IČO: 27924505, se sídlem Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí (dále „ComGate Payments, a.s.“);
    2. pokud budete od ComGate Payments, a.s. cokoliv potřebovat nebo se chcete jen na něco zeptat (reklamujete platbu, máte dotaz k platbám apod.), můžete jim zavolat na číslo +420 228 224 267, napsat na e-mail platby-podpora@comgate.cz, nebo poslat dopis na adresu Gočárova třída 1754/48b, 500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí. Více informací o platební bráně ComGate najdete na https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana;
   4. stiskem tlačítka „Zaplatit“ souhlasíte úhradou předplatného na zvolené období.
  4. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. Po úplném zaplacení ceny Vám na uvedený e-mail zašleme účetní doklad – fakturu. Registrací v Aplikaci souhlasíte s elektronickým zasláním faktury.
  5. Po zaplacení ceny Vám v co nejkratší době umožníme používání Aplikace na dobu uhrazeného předplatného.
 4. POPIS FUNKČNOSTI A DOSTUPNOSTI APLIKACE
  1. Registrací získáte přístup ke svému uživatelského účtu. Přihlašujete se do něj zadáním přihlašovacích údajů uvedených při Registraci. Po přihlášení máte prostřednictvím svého uživatelského účtu přístup do uživatelského rozhraní Aplikace.
  2. V Aplikaci můžete za úplatu zejména:
   1. zadávat kritéria k vyhledávání nemovitostí, o jejichž dražby máte zájem;
   2. kontrolovat a měnit zadaná kritéria;
   3. přecházet na stránky dražebního portálu ohledně konkrétních vyhledaných dražeb.
  3. V Aplikaci si můžete zvolit, jakým způsobem Vám budeme posílat notifikace na plánované dražby nemovitosti, a to buď:
   1. okamžitě přes SMS – notifikace Vám budeme posílat na telefonní číslo, které jste uvedli při Registraci; nebo
   2. okamžitě přes e-mail; nebo
   3. hromadně – denní shrnutí na e-mail.
   Uvedené varianty lze i kombinovat.
  4. Ověřování e-mailu pro zasílání notifikací probíhá následovně:
   1. v Aplikaci vyplníte Váš e-mail;
   2. po stisknutí tlačítka „OVĚŘIT E-MAIL“ Vám zašleme ověřovací e-mail;
   3. v příslušném formuláři v Aplikaci vyplníte ověřovací kód.
  5. Pro řádné fungování Aplikace je nutné, abyste uvedli kritéria pro vyhledávání dražeb nemovitostí. Pro používání Aplikace a vkládání kritérií musíte být přihlášení ke svému uživatelskému účtu.
  6. Aplikace nemusí být dostupná nepřetržitě. Fungování Aplikace můžeme kdykoli přerušit změnit nebo Vám ji znepřístupnit. V případě nutnosti aktualizace Aplikace se budeme snažit, aby k přerušení jejího provozu došlo v čase od 22:00 hod. do 7:00 hod.
  7. Jakékoliv údaje, které vložíte do databáze Aplikace, se stávají součástí naší databáze, aniž by Vám tím vzniklo jakékoliv právo k této databázi.
  8. Při správě Aplikace můžeme využívat služeb třetích stran.
  9. Na webu chytdrazbu.cz a v těchto Podmínkách jsou uvedené další upřesňující informace k funkcionalitám Aplikace.
 5. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ APLIKACE
  1. Aplikace je určená pro osoby starší 18 let.
  2. Aplikaci mohou využívat jen registrovaní uživatelé.
  3. Registrací se zavazujete Aplikaci užívat:
   1. v dobré víře, jejím užíváním nepoškozovat ani nezasahovat do našich práv nebo do práv třetích osob a nezneužívat Aplikaci k činnostem příčícím se dobrým mravům či právním předpisům;
   2. zdržet se jakéhokoli jednání, které by mohlo poškodit dobré jméno nás, Aplikace nebo jakékoli třetí osoby;
   3. v souladu s těmito Podmínkami, našimi pokyny, požadavky a návody a v souladu s příslušnými právními předpisy;
   4. tak, aby jejím užíváním nevznikla škoda Vám, nám ani jiným třetím osobám;
   5. pouze takovým způsobem, který neomezuje či neznemožňuje užívání Aplikace jejím ostatním uživatelům, tj. zejména Aplikaci užívat takovým způsobem, který ji nepřetěžuje.
  4. Berte, prosím, na vědomí, že:
   1. nemůžete jakékoli třetí osobě sdělit své přihlašovací údaje a umožnit jí užívat Váš uživatelský účet namísto Vás;
   2. nemáme nástroje, jak zabránit přístupu k Vašemu uživatelskému účtu osobou, které jste sdělili přihlašovací údaje;
   3. odpovídáte za to, že veškeré osoby mající přístup a oprávnění užívat Váš uživatelský účet, budou dodržovat tyto Podmínky.
  5. Registrací se zavazuje dodržovat základní bezpečnostní pravidla pro užívání Aplikace, tj. nesdělovat ani neposílat své přihlašovací údaje třetím osobám ani nesdílet obrazovku v okamžiku užívání nebo přihlašování se k Aplikaci. Berte, prosím, na vědomí, že porušením těchto bezpečnostních pravidel Vám může být způsobena újma a zároveň v důsledku takového jednání může být způsobena újma nám nebo třetím osobám; za vzniklou újmu můžete nést odpovědnost.
  6. Berte dále, prosím, na vědomí, že veškerý obsah i forma Aplikace i jednotlivé části jsou autorskými díly dle příslušných právních předpisů. Jste povinni se zdržet jakéhokoli jednání, kterým byste mohli poškodit nebo ohrozit naše práva k duševnímu vlastnictví.
 6. LICENCE
  1. Aplikaci můžete používat kdykoli (v kteroukoliv denní a noční dobu) a kdekoli (po celém světě). Licence pro přístup k uživatelskému účtu je poskytována na dobu trvání Smlouvy. Licence k užívání zpoplatněných služeb podle odst. 4.2. těchto Podmínek je poskytována po úhradě předplatného na dobu trvání zaplaceného předplatného. Licence je nevýhradní.
  2. Aplikaci, její části ani databáze zahrnuté nebo použité v Aplikaci nesmíte:
   1. jakkoli kopírovat, překládat, zpracovávat, pozměňovat, šířit, distribuovat, reprodukovat, upravovat, napodobovat, oddělovat její části nebo vytvářet od ní odvozená díla. Nesmíte provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu ani se ho pokoušet jakkoli získat;
   2. poskytovat nebo postupovat třetím osobám – zejména prodávat, pronajímat, sublicencovat (udělit podlicenci), vypůjčovat apod.
  3. Jste povinni se zdržet jakéhokoliv jednání za účelem vývoje aplikací odvozených od Aplikace či její části nebo za účelem strojového vytěžování databází spojených s Aplikací.
  4. Umístěním jakékoli obsahu do Aplikace nám udělujete neodvolatelnou nevýhradní licenci k používání obsahu v Aplikaci pro jakékoli účely, a to jak komerční, tak i nekomerční.
 7. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
  1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 12 měsíců – jen připomínáme, že užívání služeb v Aplikaci je zpoplatněné. Pokud po uplynutí doby zaplaceného předplatného nezaplatíte další předplatné, máme právo přerušit poskytování našich služeb (tj. znepřístupnit Vám funkcionality Aplikace) do doby, než uhradíte další předplatné – příslušnou částku za užívání našich služeb. V průběhu trvání Smlouvy je možné ji prodloužit zaplacením příslušné ceny předplatného, která bude přesahovat dobu trvání Smlouvy. Pro vyloučení pochybností uvádíme, že za dobu, co Vám byla Aplikace znepřístupněna, žádnou platbu požadovat nebudeme. Platby proto budou za konkrétní období, které začíná až připsáním platby na náš účet.
  2. Pokud nezaplatíte za užívání Aplikace, nebudeme po Vás nic požadovat, jen nebudete mít přístupné funkce Aplikace (případně po uplynutí doby trvání Smlouvy zrušíme Váš uživatelský účet).
  3. Pokud jste s námi uzavřeli Smlouvu jako Spotřebitel, pak od ní můžete odstoupit i bez udání důvodu, a to do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy.
   1. pro zachování lhůty podle odst. 7.3. stačí, abyste nám oznámení o odstoupení od Smlouvy v této lhůtě odeslali;
   2. máte právo od Smlouvy odstoupit i před tím, než začne plynout lhůta pro odstoupení podle odst. 7.3.;
   3. při odstoupení od Smlouvy Vám uhrazenou cenu vrátíme do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Cenu Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme ji od Vás přijali. Platbu Vám můžeme vrátit i jiným způsobem, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady.
  4. Odstoupit od Smlouvy můžete mj. prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který je součástí těchto Podmínek. Odstoupení je možné zaslat elektronicky na e-mail info@chytbyt.cz nebo na adresu Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.
  5. Pokud jste s námi Smlouvu neuzavřeli jako Spotřebitel, máte právo odstoupit od Smlouvy pouze za podmínek podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
  6. Máme právo od Smlouvy odstoupit za stejných podmínek, jako Vy, a to až do doby, než uhradíte cenu předplatného.
  7. Dále můžeme od Smlouvy odstoupit při naplnění některé z těchto podmínek:
   1. pokud zaplatíte předplatné, u kterého byla v Aplikaci zobrazena zjevně nesprávná cena. O této skutečnosti Vás budeme bez zbytečného odkladu od provedení platby informovat;
   2. pokud Vy nebo osoby mající přístup k Vašemu uživatelskému účtu nebudete dodržovat tyto Podmínky.
  8. Pokud Vám společně s užíváním Aplikace poskytneme dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud odstoupíte od Smlouvy, pozbývá taková darovací smlouva účinnosti a jste povinni nám poskytnutý dárek vrátit. To neplatí, pokud je vrácení dárku s ohledem na jeho povahu a vlastnosti nemožné.
  9. Zánikem Smlouvy nejsou dotčena práva, která nám vznikla za trvání Smlouvy (právo na náhradu škody apod.).
  10. Berte, prosím, na vědomí, že po ukončení Smlouvy Vám znepřístupníme fungování Aplikace. Můžete ale později v účtu zaplatit předplatné – účet Vám v takovém případě v plném rozsahu obnovíme. Po dobu trvání zaplaceného předplatného ho můžete bez omezení používat.
  11. Po uplynutí 4 let od skončení Smlouvy Váš uživatelský účet zrušíme. Zrušením účtu ztrácíte přístup k obsahu uživatelského účtu a možnost Aplikaci pod tímto uživatelským účtem užívat, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci či náhradu újmy.
 8. VADY APLIKACE A POŽADAVKY NA JEJÍ ÚPRAVU
  1. Kde se v tomto článku hovoří o Spotřebiteli, vztahují se taková ustanovení pouze na Spotřebitele.
  2. Zavazujeme se provozovat Aplikaci v požadované kvalitě a bez vad. Aplikace má vady tehdy, pokud má nějaké nedostatky, které zhoršují či omezují její funkčnost. Za její vady odpovídáme v rozsahu uvedeném dále.
  3. Berte, prosím, na vědomí, že neodpovídáme za vady:
   1. vzniklé v důsledku nerespektování účelu, pro který se Aplikace běžně využívá;
   2. které jste způsobili Vy.
  4. Vady Aplikace nebo požadavky na její úpravu nám můžete nahlásit prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@chytbyt.cz.
   1. Při nahlášení vady prosím v reklamaci uveďte popis vady a adresu včetně Vašeho e-mailu, na který Vás máme vyrozumět o způsobu vyřízení reklamace. Pokud jste Spotřebitel, uveďte, jakým ze způsobů dle odst. 8.5. má být reklamace vyřízena.
   2. V případě, že bude podání, kterým oznamujete vady Aplikace, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzveme Vás e-mailem k doplnění informací. V takovém případě reklamační řízení začne teprve dnem, kdy nám doručíte doplněné podání. Pokud nedoplníte své podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, budeme reklamaci považovat za neopodstatněnou.
   3. pokud jste Spotřebitelem, zašleme Vám na uvedený e-mail potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Pokud uplatníte reklamaci u nás osobně, vydáme Vám potvrzení bezprostředně po převzetí reklamace. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o jejím vyřízení. Stav Aplikace posoudíme v reklamačním řízení.
  5. Vyřízení reklamace
   1. V případě nedostupnosti nebo natolik snížené funkčnosti, že není možné Aplikaci vůbec využívat, přičemž tento stav trvá déle než 48 hodin, jste jako Spotřebitel oprávněn:
    1. od Smlouvy odstoupit. Vrátíme Vám cenu poměrně poníženou o řádně vyčerpané předplatné za užívání Aplikace;
    2. požadovat slevu z ceny uhrazeného předplatného za dny, v nichž byla nedostupná nebo byla její funkčnost natolik snížena, že nebylo možné jí vůbec využívat.
   2. V případě snížené funkčnosti Aplikace máte jako Spotřebitel právo požadovat slevu z ceny uhrazeného předplatného za dny, v nichž byla její funkčnost snížena.
  6. Pokud jste Spotřebitel a uplatníte svá práva z vadného plnění, rozhodneme o reklamaci ihned a ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená lhůta k odbornému posouzení vady.
  7. Vaši Reklamaci jako Spotřebitele včetně odstranění vady vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů můžeme prodloužit jen po domluvě s Vámi, ale prodloužení nemůže být na dobu neurčitou ani na dobu nepřiměřeně dlouhou. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
  8. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat na uvedený e-mail. Pokud jste Spotřebitel, zašleme Vám dále potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  9. V případě oprávněné reklamace máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo můžete u nás uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout.
 9. ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU
  1. Berte, prosím, na vědomí, že:
   1. neodpovídáme za jakoukoli újmu způsobenou:
    1. výpadky Vašeho internetového připojení;
    2. nesprávným nebo protiprávním použitím Aplikace;
    3. používáním Aplikace osobou, které jste umožnili přístup do Aplikace;
    4. faktory mimo naši přiměřenou kontrolu nebo vzniklou v důsledku Vaší nečinnosti nebo nečinnosti třetí strany, pokud jste byli povinni jednat;
    5. nesprávnými, neúplnými nebo nepřesnými informacemi uvedenými v Aplikaci;
    6. nesprávnou nebo omezenou funkčností Aplikace, případně její nefunkčností;
   2. neodpovídáme za obsah a údaje, které máte ve svém uživatelském účtu;
   3. nezaručujeme stálou dostupnost a funkčnost Aplikace.
  2. V případě, že nám nebo jiným osobám nesprávným nebo nezákonným používáním Aplikace případně sdělením nepravdivých nebo nesprávných informací způsobíte újmu, musíte ji nahradit. Dále také musíte nahradit jakoukoli sankci, kterou nám správní orgán uloží k zaplacení v důsledku porušení Vaší povinností. Za užívání Aplikace jste totiž plně odpovědní.
 10. INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU
  1. Vyřizování Vašich stížností z pozice Spotřebitele podle příslušných právních předpisů zajišťujeme prostřednictvím e-mailové adresy info@chytbyt.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Vám zašleme na e-mail, ze kterého jste nám stížnost poslali.
  2. Pokud mezi námi dojde ke vzniku sporu, který se nám nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, jako Spotřebitel můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu k České obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e-mail adr@coi.cz. Dále také můžete využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  3. Informace o právech spotřebitelů na společného evropském trhu a bezplatnou pomoc spotřebitelům v jejich sporech s podnikateli provozuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.
  4. Dozor v oblasti obchodu a služeb provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Ve vztahu k Vám nejsme vázáni žádnými kodexy chování.
  2. Za písemnou komunikaci se má i komunikace vedená prostřednictvím Vašeho e-mailu nebo telefonního čísla a našeho e-mailu info@chytbyt.cz nebo telefonu, případně přes kontaktní formulář umístěný na webových stránkách chytdrazbu.cz
  3. Tyto Podmínky, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování jakýchkoli sporů vzešlých ze Smlouvy nebo z těchto Podmínek jsou příslušné české soudy místně příslušné podle našeho sídla. Tím nejsou dotčena Vaše práva jako spotřebitele dle příslušných právních předpisů.
  4. Smlouva je u nás uložena elektronicky. Neumožňujeme k ní veřejný přístup.
  5. Tyto Podmínky jsme vydali dne 1.10.2022.